Avís legal

Aquest lloc web ha estat creat per Nostrat S.L. (d’ara endavant NOSTRATGOURMET.COM) amb caràcter informatiu i per a ús personal.

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació dels termes i condicions següents i atribueix la condició de l’usuari del Portal i l’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves

1. Titularitat del lloc web.

El nom de domini, www.nostratgourmet.com, està registrat a favor de NOSTRAT 2015, SL.

El domicili social de NOSTRATGOURMET.COM queda establert, als efectes del present Avís Legal, a Torre Binefar, 22558 Albelda, Osca.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al següent número de telèfon:

Telèfon 974 42 05 39

NIF B22401970

2. Termes i Condicions.

Els continguts i serveis inclosos i oferts en aquest lloc web, no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no estiguin autoritzats. Únicament es troben compreses en aquest lloc web aquelles pàgines que figurin dins del mapa del lloc web. L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que s’hi contenen. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre NOSTRATGOURMET.COM i l’usuari del Portal.

L’Avís Legal i/o les Condicions del Servei de NOSTRATGOURMET.COM, establertes per als serveis prestats a través d’aquest lloc web, podran patir modificacions de qualsevol tipus, quan NOSTRATGOURMET.COM ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran notificades convenientment, i seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web, llevat de manifestació en contra. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquell pot patir modificacions.

3. Serveis.

NOSTRATGOURMET.COM ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en aquest lloc web, l’usuari ha de llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, llevat de manifestació expressa en contra , del compliment del que expressa l’Avís Legal.

4. Continguts.

NOSTRATGOURMET.COM, realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al lloc web. Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web del qual NOSTRATGOURMET.COM, és titular o responsable es troben actualitzats, reservant NOSTRATGOURMET.COM, la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de NOSTRATGOURMET.COM, en particular els continguts que estiguin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de NOSTRATGOURMET.COM, o siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial .

NOSTRATGOURMET.COM, no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts. NOSTRATGOURMET.COM, exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

5. Limitació de Responsabilitat.

NOSTRATGOURMET.COM, no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquest lloc web, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

NOSTRATGOURMET.COM, no es responsabilitza del mal ús que pugueu fer d’aquest lloc web.

Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida a través del lloc web de NOSTRATGOURMET.COM.

NOSTRATGOURMET.COM, no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Portal, i dels Continguts. En particular, NOSTRATGOURMET.COM no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb aquest Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent. NOSTRATGOURMET.COM tampoc no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Aquest lloc web i els continguts que allotja estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té lautorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L’accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius titularitat de NOSTRATGOURMET.COM porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de NOSTRATGOURMET.COM. En cap moment, llevat de manifestació expressa, l’accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logos, i/o signes distintius que hi estan inclosos protegits per llei.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Portal, entenent-los, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, i altres continguts audiovisuals o sonors si n’hi hagués, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els «Continguts»), de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

– Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de NOSTRATGOURMET.COM o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu recon

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i/o dels Continguts.

7. Navegació i Seguretat.

NOSTRATGOURMET.COM, realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d’aquest lloc web es faci en les millors condicions. Per a la visualització òptima d’aquest lloc web seria convenient disposar d’una versió actualitzada de qualsevol dels navegadors Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Google Chrome.

NOSTRATGOURMET.COM, no garanteix, ni es responsabilitza que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o estigui lliure d’error. En cap cas NOSTRATGOURMET.COM serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i ús d’aquest lloc web.

Cookies: de vegades és possible que l’empresa utilitzi una tecnologia anomenada “cookies” per tal de proporcionar una sèrie de continguts i/o serveis de manera personalitzada. Una “cookie” és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació web de lusuari. Alhora, aquest element es pot emmagatzemar al disc dur de l’ordinador de l’usuari per reconèixer-lo quan torni al nostre lloc web. En qualsevol cas, sempre hi ha la possibilitat que l’usuari especifiqui, en les preferències del vostre programa de navegació, que voleu rebre un avís abans d’acceptar qualsevol “cookie”. Les dades que seran emmagatzemades a cada galeta són la data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web, el disseny de continguts que l’usuari va escollir en la primera visita al nostre web i els elements de seguretat que intervenen en el control de accés a les àrees restringides.

8. Legislació i Jurisdicció

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Menú