Política de privadesa

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), NOSTRATGOURMET.COM, amb NIF B22401970, posa en coneixement dels usuaris del Portal www .nostratgourmet.com, la següent informació

Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents serveis que s’ofereixen a través del web a què s’accedeix, entre d’altres, mitjançant l’adreça principal www.nostratgourmet.com, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers el “responsable” dels quals és l’empresa NOSTRATGOURMET.COM, amb domicili a Torre Binefar, 22558 Albelda, Huesca.

Quan per a la utilització o sol·licitud d’algun servei calgui facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.

En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s’ofereixen a través del present Lloc Web o la seva tramesa mitjançant qualsevol altre mitjà, els usuaris accepten la incorporació de les dades facilitades als fitxers automatitzats del NOSTRATGOURMET.COM.

Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets es pot fer mitjançant l’enviament d’un e-mail a info@nostratgourmet.com o per comunicació escrita adreçada a NOSTRATGOURMET.COM amb domicili a Torre Binefar, 22558 Albelda, Huesca, indicant com a referència dades personals.

Les dades registrades únicament seran utilitzades amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament normal dels serveis i informacions sol·licitats per l’usuari, efectuar estadístiques, remetre informació de caràcter cultural, científic, empresarial i altres finalitats derivades de les activitats i serveis propis de l’entitat responsable dels fitxers.

L’adreça de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de subscripció a algun servei ofert pel Portal www.nostratgourmet.com, podrà ser utilitzada per a la comunicació dels butlletins informatius de NOSTRATGOURMET.COM, així com dels nous serveis i/ o activitats de lempresa. L’usuari, en qualsevol moment, podrà revocar el consentiment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@nostratgourmet.com.

NOSTRATGOURMET.COM es compromet a no demanar informació innecessària sobre els seus usuaris, indicant-los en cada moment el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes a les preguntes que els siguin plantejades, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, ia complir a qualsevol fase del tractament amb l’obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.
Així mateix, es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

NOSTRATGOURMET.COM es reserva el dret a modificar la política de tractament i seguretat de dades personals, sempre en els termes permesos per la legislació vigent i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc del Web , o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es considerin oportú.

Menú